Therapi Adfer Hormonau

This module hopes to provide GPs with a resource that will assist them in providing good HRT care to their patients. 

Read More

Iechyd Meddwl yn ystod Covid-19

This module has been written for GPs to advise on how to manage people with mental health conditions during the COVID-19 pandemic.

This module has been written for GPs to advise on how to manage people with mental health conditions during the COVID-19 pandemic.

Read More

Cur pen mewn Meddygaeth Teulu

There are multiple guidelines published on the subject and this module aimed at General Practitioners draws on many of the UK guidelines as source material.

Headaches are a common presentation in General Practice. The assessment and management of the presentation is often perceived as a difficult consultation...

Read More

Cynllun Cerdyn Melyn

All medicines can cause unwanted side effects in some patients. Many of these will cause little harm. However, some of these adverse drug reactions (ADRs) will be associated with significant morbidity or even mortality.

This module will explore in detail the history behind the Yellow Card Scheme, the importance of pharmacovigilance and the practicalities of encouraging reporting within primary care and the general population.

Read More

Diogelu Plant

Keeping children and young people safe is something that all adults need to be mindful of, and everyone should be alert to signs of possible abuse and neglect. Safeguarding in Wales is the responsibility of the Welsh Government and is a statutory responsibility for all health professionals.

Read More

Arfarnu, Ail-ddilysu a MARS

Medical appraisal in Wales is designed to be supportive & developmental, it should acknowledge past development whilst framing plans for progress. Revalidation has medical appraisal firmly at the centre of information gathering

This module has been created as an all-encompassing resource for Doctors who are new to appraisal & revalidation

Read More

Cymell i Symud

This educational package has been designed for General Practitioners and their teams and based on a comprehensive research approach.

This package is to give all health professionals the tools and information to enable them to educate, motivate and encourage patients about the benefits of physical activity.

Read More

Filter resources

Sort resources

acute kidney injury teaser
Anafiadau acíwt i’r arennau

This module has been written specifically for Primary Care workers but has information that would be useful for all clinical staff...

Read more
Audit teaser
Popeth am Archwilio

Ar gyfer pwy mae’r adnodd yma?

Dyluniwyd yr adnodd yma yn bennaf ar gyfer meddygon teulu sydd yn dymuno cynnal archwiliad…

Read more
Orbit360

Crëwyd gan Dr Chris Price a Thîm Orbit360

Ar ddiwedd y sesiwn hon bydd gennych:

mwy o wybodaeth am gasglu adborth gan…

Read more
Cyfres Diogelu

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau Datblygiad proffesiynol parhaus yn…

Read more
Cancer care teaser
Gofal canser

Mae gofalu am bobl â chanser wedi bod yn destun trafod yn ddiweddar gyda nifer o sefydliadau yn amcanu at…

Read more
Anaffylacsis

Crëwyd gan Dr David Lupton, Meddyg Teulu 

 

Adnoddau a ChyfeirnodauThe British Society for Allergy & Clinical Immunology (BSACI)

Anaphylaxis Campaign

Allergy UK

World Allergy Organization

 

AdborthEr…

Read more
Cyfres Mental Health

Mae’r Uned Ddiogelu Ranbarthol yn cyflwyno cyfres o weminarau wedi’u recordio. Mae’r rhain wedi cael eu dylunio gan arbenigwyr er…

Read more
Chronic pain teaser
Poen cronig

Mae’n anodd rheoli poen cronig mewn Meddygaeth Teulu. Mae’n aml yn arwain at bolyfferyllaeth ac ymgynghoriadau mynych gyda chleifion allai…

Read more
Iechyd Trawsrywedd

Crëwyd gan Dr Sophie Quinney, Meddyg Teulu sydd â diddordeb arbennig mewn Iechyd Trawsrywedd

Ar ddiwedd y fideo hwn bydd gennych yr…

Read more
Materion y Fron a Gynaecoleg

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau Datblygiad proffesiynol parhaus yn…

Read more
coeliac teaser
Clefyd seliag

Mae’r modiwl yma yn rhoi trosolwg o glefyd seliag, y broses o’i adnabod a’i drin. Mae’n amlygu grwpiau o gleifion y dylid…

Read more
Gweminarau wedi'i Recordio

       

CPD On Demand offers you the flexibility to watch all our live CPD events, whenever and wherever you want!

All…

Read more
depression
Iselder a gorbryder

Mae’r pecyn addysgol yma yn amcanu at roi trosolwg o iselder. Mae’r term ‘iselder’ yn cyfeirio at grŵp o broblemau…

Read more
Engaging and influencing teaser
Sgiliau ymgysylltu a dylanwadu

Mae’r modiwl addysg hwn yn dwyn ynghyd gyflwyniadau nifer o hwyluswyr y rhaglen 3D (Datblygu Meddygon i Ddarparu). Mae'r rhaglen…

Read more
Covid-19

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau Datblygiad proffesiynol parhaus yn…

Read more
Eating disorders teaser
Anhwylderau bwyta

Crëwyd yr adnodd yma gan Dr Chris Price, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Uned Cymorth Ail-ddilysu gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau. Mae’n cynnwys…

Read more
Enhanced Appraiser skills
Sgiliau arfarnu uwch

Mae’r adnodd hyfforddi hwn wedi’i ddatblygu i helpu arfarnwyr meddygol i fyfyrio ar eu sgiliau presennol, fel cyfeiriad at arferion…

Read more
Canolfannau Diagnosis Cyflym (RDC)

Mae Canolfannau Diagnosis Cyflym (RDCs) yn darparu llwybr diagnostig i gleifion â symptomau annelwig (amws) ond sy’n peri pryder. Nid…

Read more
dreamstime xs 34914627 v3
Poen yr wyneb

Mae achosion poen yr wyneb (“oro-facial”) yn niferus ac amrywiol. Mae achos mwyaf cyffredin poen yr wyneb yn tarddu o …

Read more
Clefyd Siwgr

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd…

Read more
Female doctor looking reflective
Ymarfer myfyriol

Pan fyddwch yn oedi i edrych yn y drych un bore - ac edrych o ddifri - a dwi’n golygu…

Read more
Familial cancer teaser
Canser y fron etifeddol

This resource contains information about familial predisposition to breast cancer.

Read more
Rhewmatoleg

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd…

Read more
fibromyalgia
Ffibromyalgia

Croeso i’r adnodd dysgu yma ynglŷn â ffibromyalgia. Mae hwn yn gyflwr cyffredin sydd yn effeithio ar rhwng 2 a 5% o’r boblogaeth,…

Read more
Return to work teaser v2
Dychwelyd i'r gwaith

Mae gan ddiwydiannau Prydain gysylltiad hir â deddfwriaeth iechyd a diogelwch sy'n rhychwantu dros 150 o flynyddoedd1. Roedd Deddf Iechyd…

Read more
Cardioleg

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd…

Read more
Bill 1 v3
Pan oedd Bill yn wael

Yn aml iawn mae problemau gyda systemau yn amharu ar daith esmwyth y claf drwy ofal iechyd. Gall yr ymarferion…

Read more
Cyflwyniad i hyfforddiant

 

Cyflwyniad i fodiwl Hyfforddi mewn Arfarnu Meddygol 

Dyluniwyd yr e-fodiwl hwn fel adnodd ar gyfer datblygiad proffesiynol ar gyfer Arfarnwyr ac…

Read more
crowd2
Iechyd trawsryweddol

Bydd y modiwl rhyngweithiol hwn, sy'n seiliedig ar achosion a allai ddod at Feddyg Teulu, yn eich diweddaru ar yr…

Read more
knee teaser
Cluniau a phengliniau

Mae’r pecyn addysgol yma yn canolbwyntio ar reoli osteoarthritis yn y cluniau a phengliniau yn anffarmacolegol a ffarmacolegol, yr anhwylder…

Read more
Beat Flu Logo md
Brechlyn ffliw

Brechlyn ffliw - eich canllaw yn annog eich cleifion i gael eu brechu, wedi'i greu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Read more
Low Back pain teaser
Poen gwaelod y cefn

Mae’r pecyn addysgol yma yn canolbwyntio ar leoli poen gwaelod y cefn yn briodol ac amserol. Mae’n broblem y mae…

Read more
pebbles on a lake
Dychwelyd i Arfarnu

Canllaw i’r Rhai a Arfarnir ac i Arfarnwyr 

Ym mis Mawrth 2020 argymhellodd y Prif Swyddog Meddygol y dylid atal y…

Read more
Image of pills
Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru 2020 – 2021

Mae’r modiwl hwn yn rhoi trosolwg ar Ddangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru (AWMSG) ar gyfer 2021 – 2022…

Read more
Man sat in front of computer
Canllawiau Arfarnu Rhithwir

Croeso i'n hadnodd sy‘n rhoi arweiniad i Arfarnwyr sy'n cynnal gwerthusiadau rhithwir.

Newidiodd y pandemig coronafirws y ffordd mae meddygon a…

Read more
mooth cancer teaser
Canser y geg

Mae canserau y wefus, tafod, oroffaryncs a gweddill ceudod y geg (gaiff eu grwpio yn aml fel canser y geg)…

Read more
Parkinsons Teaser
Clefyd Parkinson

This module has been developed to update GPs in the latest treatment and management of Parkinson’s disease a progressive neurodegenerative disorder.

Read more
RLS teaser
Syndrom coesau aflonydd

Mae Syndrom coesau aflonydd (RLS), (a elwir hefyd yn glefyd Willis-Ekbom) yn gyflwr niwrolegol cronig cyffredin.  Mae pobl yr effeithir…

Read more
VLI Teaser
Wlseriad gwythiennol ar y goes

Wlseriad gwythiennol yw’r math mwyaf cyffredin o wlseriad ar y goes ac mae’n achosi problem glinigol sylweddol. Mae briw gwythiennol…

Read more
Veterans health teaser
Iechyd a lles cyn-filwyr

Datblygwyd yr adnodd yma er mwyn helpu i weithwyr iechyd yn y gymuned ddeall yn well y materion iechyd a…

Read more
hand holding v2
Gofal lliniarol a diwedd oes da

Mae'r modiwl hwn yn mynd â chi drwy'r egwyddorion cyffredinol o weld pobl sydd â chyflyrau lliniarol. Mae'n sôn am…

Read more
wordsSmall
Amrywiaeth Rhywedd

 

Bydd y fersiwn diweddaraf o'r modiwl hwn ar gael yn gymraeg yn fuan.

 

Bydd y modiwl rhyngweithiol hwn, sy'n seiliedig ar…

Read more
ChildSepsis
Sepsis

Ar ddiwedd y modiwl hwn cewch eich diweddaru ar yr arwyddion rhybudd i gadw golwg amdanynt wrth adnabod Sepsis, a…

Read more
Cyffuriau sy'n Gwella Perfformiad a Delwedd

RhagairDr Greg James (Meddyg Teulu mewn Gofal Brys yng Ngwent)

Sefydlodd y Prosiect SWIPED yng Nghasnewydd gyda Joanne Hughes, Mike Mallett…

Read more

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau